Penningmeester Sportbond


Omschrijving

Per direct zoekt de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) een nieuwe penningmeester. Als penningmeester zorg je ervoor dat het lidmaatschapsgeld van de leden verantwoord wordt besteed. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van NeFUB. Naast het dagelijks bestuur heeft de NeFUB diverse algemene bestuursleden, maximaal 4 met allen een eigen portfolio. De NeFUB is een kleine bond, waarbij je verwacht wordt aandacht te hebben voor zowel de algemene bestuurstaken als specifieke penningmeestertaken. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor drie jaar met mogelijkheid tot verlenging. De functie staat open voor alle geïnteresseerden.

Algemene bestuurstaken
Het bestuurslidmaatschap houdt in praktische zin vooral in: het voorbereiden van en het bijwonen van bestuursvergaderingen (2wekelijks via Skype of centraal in het land), het telefonisch en per mail contact houden met de andere bestuursleden en overleg voeren over lopende zaken. Ook het incidenteel uitvoeren van werk, dat niet tot je eigen taakgebied, maar wel tot het takenpakket van het bestuur als geheel behoort, hoort bij het bestuurslidmaatschap, hiervan is de inzet vrij aan invulling.

Taken als penningmeester
Het is de taak van de penningmeester de financiën te beheren. De dagelijkse financiële administratie wordt verzorgd door onze bureaumedewerkster, die daarbij jouw review en ondersteuning nodig heeft. Als penningmeester accordeer jij de declaraties en facturen, waarna je de betaling verzorgt. Je werkt samen met de vrijwilligerscommissies (competitie, scheidsrechter etc.) om wensen rondom algehele financiële ontwikkelingen in de Algemene ledenvergaderingen te introduceren en ter stemming te brengen. Ook lever je als penningmeester regelmatig actuele financiële overzichten aan het bestuur. In overleg met het bestuur neem je financiële beslissingen en reken je (al dan niet op verzoek) de financiële kant van te nemen besluiten, door. Bovendien draag je als penningmeester zorg voor het bewaren van de financiële informatie over een periode van zeven jaar. De financiële administratie wordt gearchiveerd op het kantoor van de NeFUB.

Begroting en jaarrekening
Natuurlijk is de penningmeester ook verantwoordelijk voor het maken van de jaarlijkse begroting. Deze stel je op per kalenderjaar en leg je ter goedkeuring voor aan de halfjaarlijkse ALV (in het najaar). Ook ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van het financiële jaarverslag met een balans en een winst- en verliesrekening. Je legt dit jaarverslag voor aan de leden tijdens de ALV van het voorjaar. Hieraan voorafgaand geef je de kascommissie de gelegenheid het financiële jaarverslag te controleren. Als penningmeester initieer je dit overleg.

Tijdsinvestering
Het penningmeesterschap en bestuurslidmaatschap kosten ongeveer 4 uur per week. In de periode dat de begroting en financiële afrekening gemaakt moeten worden, kost het zeker meer tijd.

De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) richt zich op het organiseren van toernooien, competities en kampioenschappen, het stimuleren en organiseren van floorball verenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is in 1999 opgericht door vertegenwoordigers van een viertal Nederlandse floorball verenigingen.

Het lidmaatschap van de NeFUB staat open voor alle Nederlandse Floorball en Unihockey verenigingen. Ook scholenteams die actief unihockey spelen nodigen we van harte uit om zich aan te sluiten bij de bond. Wanneer een vereniging zich aanmeldt bij de NeFUB, worden alle leden van die vereniging automatisch lid van de NeFUB. Ook niet-Nederlanders kunnen daarmee lid worden van de NeFUB en dus meespelen in de Nederlandse competitie. Aangesloten verenigingen betalen een jaarlijkse contributie en krijgen daarmee toegang tot onze activiteiten, competities, ondersteuning en verzekering.